algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Mejiro Gym Heerhugowaard BV

 

Artikel 1 Definities

–                Mejiro Gym Heerhugowaard BV: W.M. Dudokweg 8 1703 DB Heerhugowaard.

–                Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

–                Overeenkomst: het inschrijfformulier/de inschrijving

–                Contante betalingen: betalingen via contant geld

–                Dojo: trainingsfaciliteit te Heerhugowaard


Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende lidmaatschap, die tussen Mejiro Gym en het Lid worden gesloten.


Artikel 3 Lid worden en toegang

 1. Lid worden geschiedt door het volledig invullen en ondertekenen van de Overeenkomst, welke verkrijgbaar is bij de trainers van Mejiro Gym of via de website. De Overeenkomst is strikt persoonlijk. Indien een natuurlijk persoon minderjarig is, dient hij/zij door zijn/haar verantwoordelijke wettige vertegenwoordiger te worden ingeschreven in de dojo in het bijzijn van een trainer van Mejiro Gym.
 2. De inschrijfkosten bedragen voor een jaarabonnement €10 en voor een half jaar abonnement €15. Om toegang te krijgen tot de trainingsfaciliteit dient een Lid de presentielijst aan te vinken.
 3. Als het maximum aantal leden is bereikt, wat ter eenzijdige beoordeling is van Mejiro Gym Heerhugowaard BV, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 4 Lidmaatschap, termijnen en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap (6 maanden of 12 maanden) bij Mejiro Gym Heerhugowaard BV kan op elk gewenst moment ingaan. Een maand voor afloop van het lidmaatschap wordt het Lid hiervan automatisch per mail op de hoogte gebracht. Deze abonnementen worden aldus niet stilzwijgend verlengd.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Contributies dienen te zijn voldaan voor de 7e van de maand. Bij inschrijving dienen de kosten voor de inschrijving en het abonnement tot einde van de maand waarin het Lid is ingeschreven via contante dan wel girale betaling verricht te worden. In geval van een abonnement geldt dat de resterende contributie van de eerste maand, wanneer u tijdens de maand lid wordt verrekend zal worden met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand. De contributie voor de kalendermaanden die volgen kan men kiezen voor (bij voorkeur) automatische incasso of contante betalingen. In geval van automatische incasso wordt gevraagd om het tonen van een geldig identiteitsbewijs en een bankafschrift of de bankpas met IBAN erop.
 3. Betalingsprocedure automatische incasso:

           Stap 1:           Invullen ‘Doorlopende machtiging SEPA’ of via de website.

           Stap 2:           In de 4e week van de maand ontvangt Lid een bericht van het te incasseren bedrag per e-mail

           Stap 3:           Rond de 4e dag van de maand wordt de overeengekomen contributie geïnd

           Stap 4:           Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen als gevolg van stornering om welke reden dan ook, worden er EUR 10,- administratiekosten in rekening gebracht en wordt er binnen 2 weken nog een poging gedaan om de contributie te incasseren. Het Lid wordt hierbij ingebreke gesteld.

           Stap 5:           Wanneer het Lid na een periode van 4 weken alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim. Mejiro Gym Heerhugowaard BV is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het Lid.

           Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 8 weken.

 1. Betalingsprocedure per Contant:

           Stap 1:           Voor de 7e van de maand dient het Lid de overeengekomen contributie voldaan te hebben.

           Stap 2:           Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, worden er EUR 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het Lid ontvangt een herinnering per e-mail en wordt verwacht binnen een week de contributie te hebben voldaan.

           Stap 3:           Indien er na de week van stap 2 nog steeds niet betaald is, ontvangt het Lid een aanmaning en wordt ingebreke gesteld.

           Stap 4:           Wanneer het Lid na een periode van 4 weken alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim. Mejiro Gym Heerhugowaard BV is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. Alle kosten dier hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het Lid.

 1. Zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan: Het lid kan dan de toegang tot Mejiro Gym Heerhugowaard BV worden geweigerd. Mejiro Gym Heerhugowaard BV is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst met het Lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, met in achtneming van één maand opzegtermijn, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 2. Mejiro Gym Heerhugowaard BV behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één kalendermaand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Alle ontvangen bedragen worden door Mejiro Gym Heerhugowaard BV verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 4. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.

Artikel 5 Openingstijden

 1. Mejiro Gym Heerhugowaard BV behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
 2. Mejiro Gym Heerhugowaard BV is gerechtigd geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn. Gesloten dagen worden altijd bekend gemaakt op de Dojo en op de website.
 3. Naast genoemde lessen volgens het rooster, vinden er ook extra buitentrainingen plaats. Deelname is uiteraard vrijwillig en wordt als alternatief aangeboden op de genoemde vakanties.
 4. Mejiro Gym Heerhugowaard BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden.
 5. Indien de les vol is en u kunt als Lid niet naar binnen, heeft u voorrang op het volgende lesuur.

Artikel 6 Beëindigen lidmaatschap en blessure

 1. Mejiro Gym Heerhugowaard BV hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand welke inhoudt dat een abonnement minstens 1 maand voor verlenging van het abonnement opgezegd dient te zijn. Opzeggingen dienen altijd voor de eerste van de in artikel 6a genoemde maand binnen te zijn bij Mejiro Gym Heerhugowaard BV. Opzeggingen welke later binnenkomen zullen volgens artikel 4a worden verwerkt.
 2. Opzeggen is alleen mogelijk via het opzegformulier welke verkrijgbaar is via e-mailadres info@mejirogym-heerhugowaard.nl. Het opzegformulier dient volledig ingevuld en ondertekend naar de Dojo te worden verzonden of via e-mail naar receptie@mejirogym.nl te worden verstuurd. Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd via e-mailadres info@mejirogym-heerhugowaard.nl. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.
 3. Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden. Hiervoor is schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring. Restitutie van lesgelden blijft uit.
 4. Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.
 5. Ongeacht het wel of niet deelnemen van de lessen van Mejiro Gym Heerhugowaard BV blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
 6. Mejiro Gym Heerhugowaard BV behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag en/of het niet houden aan de gedragsregels (zie artikel 7) klanten te weigeren en abonnementen voortijdig/ per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling onverminderd blijft.

 Artikel 7 Gedragsregels

Een lid heeft zich te houden aan de volgende gedragsregels van Mejiro Gym Heerhugowaard BV en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de gedragsregels de toegang tot Mejiro Gym Heerhugowaard BV geweigerd kan worden.

 1. Tenminste 5 minuten voor aanvang van de les/training, gekleed in schone sportkleding, een rein lichaam,

           korte nagels en een verzorgde haardracht in de sportschool aanwezig zijn.

 1. Nieuwe leden moeten zich voorafgaand aan de les melden bij de trainer en aangeven dat zij er voor het eerst zijn.
 2. Tijdens instructie – les/ trainingen- zal men luidruchtigheid vermijden, aandachtig de instructies volgen en het les- of trainingsrooster aanhouden. Het is verboden om zonder toestemming van de leraar of instructeur van die dag, de dojo op eigen initiatief te verlaten.
 3. Wanneer men om persoonlijke redenen de les of training niet actief kan volgen, kan men de instructie aan de kant van de oefenzaal volgen, lering trekken van het hetgeen op de mat wordt voorgedaan, zich onthouden van opmerkingen en zich discreet gedragen.
 4. De hoger geclassificeerde of gegradueerde cursisten zullen de minder gevorderden in alle vriendelijkheid behulpzaam zijn en de vooruitgang bevorderen.
 5. Zich te houden aan de sfeer, orde en etiquette tijdens toernooien, demonstaties op topsport – nationaal en/of internationaal uitgeschreven of gehouden door de sportschool, de landelijke bond.
 6. Geen misbruik te maken van hetgeen in de budo sporten is geleerd.
 7. Zich in en om de sportschool rustig te gedragen.
 8. Het is verboden om in de sportschool te roken.
 9. In de beginnersuren wordt er niet gespard naar het hoofd, tenzij er gezamenlijk goedkeuren is tussen de trainer van Mejiro Gym Heerhugowaard BV en het Lid.
 10. Het dragen van bokshandschoenen, scheenbeschermers, bitje en eventueel tok, is verplicht tijdens een spartraining.
 11. Kijken langs de kant is alleen toegestaan indien totale stilte in acht wordt genomen.

Artikel  8 Aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de lessen van Mejiro Gym Heerhugowaard BV en het daarmee gepaarde gebruik van apparatuur en gebruik van faciliteiten, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of derden.
 2. Mejiro Gym en de voor haar in opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid/en of derden.
 3. Het Lid zal zowel Mejiro Gym Heerhugowaard BV als de overige werknemers en/of hulppersonen vrijwaren voor aanspraken van derden.
 4. Mejiro Gym Heerhugowaard BV, overige werknemers en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden.
 5. Het Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Mejiro Gym Heerhugowaard BV, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit Lid is te wijten.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens

 1. Mejiro Gym Heerhugowaard BV verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Mejiro Gym Heerhugowaard BV kan de leden per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien het Lid dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Mejiro Gym Heerhugowaard BV door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer en in een map, waarin alle leden van Mejiro Gym Heerhugowaard BV zijn opgenomen. Mejiro Gym Heerhugowaard BV en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. Het Lid kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 4. Bij een wijziging in de contact- en/of adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventuele ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de klant.

Artikel 10 Tot slot

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de gedragsregels van Mejiro Gym Heerhugowaard BV te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
 3. Mejiro Gym Heerhugowaard BV is gerechtigd de gedragsregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. Mejiro Gym Heerhugowaard BV stelt leden minimaal 2 maanden van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.
 

 

Privacy Beleid

Mejiro Gym Heerhugowaard BV, gevestigd aan W.M. Dudokweg 8, 1703 DB, Heerhugowaard., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Mejiro Gym Heerhugowaard BV

W.M. Dudokweg 8

1703 DB

Heerhugowaard.

Telefoon: +31681789798

Email: info@mejirogym-heerhugowaard.nl

 

Ruud Alwart is de Functionaris Gegevensbescherming van Mejiro Gym Heerhugowaard BV Hij is te bereiken via info@mejirogym-heerhugowaard.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mejiro Gym Heerhugowaard BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mejiro Gym Heerhugowaard BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mejiro Gym Heerhugowaard BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afsluiten van een Lidmaatschap

– Het afhandelen van jouw betalingen

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen, whatsapp of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Mejiro Gym Heerhugowaard BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mejiro Gym Heerhugowaard BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mejiro Gym Heerhugowaard BV) tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mejiro Gym Heerhugowaard BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mejiro Gym Heerhugowaard BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mejirogym-heerhugowaard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mejiro Gym Heerhugowaard BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons”>https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mejiro Gym Heerhugowaard BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mejirogym-heerhugowaard.nl

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mejirogym-heerhugowaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Mejiro Gym Heerhugowaard BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Mejiro Gym Heerhugowaard BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mejiro Gym Heerhugowaard BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *